Ván lạng ( Chỉ dán cạnh veneer từ 2F đến 10F )

Ván lạng ( Chỉ dán cạnh veneer từ 2F đến 10F )